מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה.
על פי חוק הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, מהמועד שבו אמור היה להינתן השרות.

לגביי ביטול הנובע מפגם בנכס או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השרות, לבין הפרטים שנמסרו אז יחול סעיף 14(ה)(א) לחוק הגנת הצרכן:

(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק 
(1)  יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם; 

רשאי לקוח לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות: באי מייל info@cyprustory.com או בדואר רשום לכתובתנו בני חיל 3 ראשון לציון קומה 7 (לידיי) סטורי טרוול, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך מאתר התיירות  info@cyprustory.com המופעל על ידי חברת סטורי טרוול (החברה) בע"מ ( ח.פ 513076356 ), החברה תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
בכל מקרה תהא החברה רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת

במידה ולא בוצע ביטול על פי חוק הגנת הצרכן , אזי על נופשונים וחבילות ליעדי אירופה יחולו דמי ביטול כמפורט להלן: 

  • על נופשונים וחבילות ליעדי אירופה יחולו דמי ביטול כמפורט:
    עד 21 ימים 20% לנוסע, בין 20 ל 14 ימים 30% לנוסע, בין 13 ל 8 ימים 60% לנוסע ופחות מ 7 ימים יחולו דמי ביטול מלאים.
  • בכל מקום שבו נרשם ימים המדובר על ימים שאינם ימי מנוחה ולפני מועד מתן השרות.

     

ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
 

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

"עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);

"תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.

(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום     מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.

(ג)   בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

(ד)  ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:

ביקש לקוח לבטל הזמנה שחוק הגנת הצרכן אינו חל עליה, אזי יחולו דמי הביטול כפי שמפורטים בטבלה שלהלן:

טבלת דמי ביטול לפי מוצר

השרות המוזמן

עד 21 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 20-14 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 8-13 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

פחות מ 7 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

נופשונים

 20% דמי ביטול לנוסע 

 30% דמי ביטול לנוסע

60%  דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

חבילות נופש ליעדי אירופה

20% דמי ביטול לנוסע 

30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

טיסות שכר

20% דמי ביטול לנוסע

30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

בתי מלון בחו"ל

בהתאם להוראות בית המלון המופיעות בעת ביצוע ההזמנה

100% דמי ביטול